Simon Feldbæk Kristensen

Hvor arbejder du, og hvad er din stillingsbetegnelse?

Jeg arbejder som akademisk medarbejder/fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen i enheden Sygehuse og beredskab.

Hvad laver du?

Mine arbejdsopgaver og arbejdsområder er meget varierende. Afdelingen, Sygehuse og beredskab, arbejder med sundhedsplanlægning i sygehusvæsenet. Mine arbejdsområder dækker over kræftområdet, hvor fokus fx er på kræftlægemidler og kræftpakker til sundhedsberedskab med nationale, regionale og kommunale sundhedsberedskabsplaner, udbrud af smitsomme sygdomme, øvelser og sundhedsberedskabsplanlægning. Derudover arbejder jeg også med anden sundhedsplanlægning i form af udarbejdelse af national strategi for sjældne sygdomme, det danske EU-formandskab (første halvår af 2012) ved deltagelse i WHO’s bestyrelsesmøde og generalforsamling mv.

Arbejdsopgaver og områder ændrer sig løbende i forhold til de udviklingsopgaver som fx politiske aftaler afstedkommer.

Arbejdsopgaverne består af hhv. udviklingsopgaver og driftsopgaver. Driftsopgaverne omhandler sekretariatsopgaver for en række af Sundhedsstyrelsens udvalg. Det betyder afvikling af møder, udarbejdelse af (baggrunds)notater, dagsordener, referater mv. Øvrige driftsopgaver kan være udarbejdelse af høringssvar, besvarelse af folketingsspørgsmål mv.

Udviklingsopgaverne består af udarbejdelse af nationale strategier, vejledninger, rådgivning mv. Arbejdet består oftest i at indkalde en række eksperter og interessentrepræsentanter til en arbejdsgruppe med det formål at formulere det pågældende materiale.

Mine daglige samarbejdspartnere er typisk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Danske Regioner, regionerne, Statens Serum Institut og andre interessenter på sundhedsområdet. 

Hvilken karrierevej har du haft?

Jeg har arbejdet i Sundhedsstyrelsen siden jeg blev færdiguddannet i efteråret 2009. Forud for min ansættelse havde jeg skrevet speciale i afdelingen.

Igennem min studietid havde jeg en række forskellige studiejob, ligesom jeg benyttede mig af muligheder for at studere i udlandet (Maastricht, Holland) samt udarbejde projekter/praktikophold i udlandet (bachelorprojekt i Sri Lanka samt praktikophold i New York – den danske FN-mission).

Hvilke (valg)fag tog du på studiet?

På studiet fokuserede jeg på to områder i valget af valgfag: (1) fag vedr. sundhedsplanlægning, sundhedsøkonomi og prioritering samt kvalitetsudvikling og (2) fag vedrørende global sundhed, udviklingspolitiske temaer mv.

Jeg tog disse fag både, fordi jeg var bevidst om, hvordan jeg ville sammensætte min uddannelse, men naturligvis også fordi det havde min interesse.

Hvilke FSV-kompetencer bruger du i dit arbejdsliv?

Jeg anvender i høj grad min viden om sundhedsvæsenet, sundhed og sygdomme, epidemiologi, sundhedsøkonomi og generel beslutningstagning i sundhedsvæsenet mv. Foruden mine kompetencer fra studiet, bruger jeg også i høj grad mine erfaringer fra tidligere studiejobs.

Samlet set mener jeg, at folkesundhedsvidenskab giver en relevant profil, som adskiller sig positivt fra øvrige administratorer i centraladministrationen med "traditionelle" uddannelser (cand.scient.pol., cand.scient.adm., o.l.).

Andre kommentarer

Jeg har været rimelig aktiv i diverse foreninger, herunder foreninger med relation til folkesundhedsvidenskabsstudiet, FKFSV og IMCC. Det frivillige arbejde har både givet gode sociale relationer, ligesom det har givet mulighed for at prøve nogle ting af, så som bestyrelsesarbejde og projektarbejde.

Denne karriereprofil er skrevet i 2012.