Æresmedlemmer

af Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

Æresmedlemmer af Foreningen for Folkesundhedsvidenskab har gjort en særlig og bemærkelsesværdig indsats for folkesundhedsvidenskaben.

Foreningen har indtil videre udnævnt nedenstående personer til æresmedlemmer.


Torben Jørgensen

Læge, dr.med.

Udnævnt i 2017

Torben Jørgensen er og har været en af de ledende kræfter i arbejdet med folkesundhed i Danmark. Han har gennem en stor indsats, blandt andet som formand for Dansk Selskab for Folkesundhed i årene 2012-2016, bidraget til at få folkesundhedsrelaterede diskussioner på den politiske dagsorden og givet en bred skare af forskere, praktikere og beslutningstagere mulighed for at deltage i diskussionerne om den danske befolknings sundhedstilstand.

Torben har fastslået, at sundhed handler om meget mere end det enkelte menneske, men er et komplekst samspil mellem biologi, miljø og samfundsstrukturer. Som vejleder for knap 50 ph.d.-studerende, forfatter til mere end 600 videnskabelige artikler og underviser på flere forskellige sundhedsvidenskabelige uddannelser har Torben i høj grad bidraget til at kompetenceudvikle de kommende generationer af sundhedsvidenskabelige forskere og praktikere.

Torben Jørgensens indsats inden for den sundhedsvidenskabelige forskning er således markant. Han har været med til at udvikle den til det, den er i dag – og det, den vil blive i fremtiden.


Bjørn Holstein

Bjørn Holstein

Professor, mag.scient.soc.

Udnævnt i 2014

Bjørn Holstein har, med sit afsæt i forskningsverdenen, igennem en lang årrække været en pioner på sit felt og sikret, at vi i Danmark har fået indsamlet værdifuld viden til brug for beslutningstagerne. Bjørn Holstein har endvidere bidraget væsentligt til udviklingen af et stærkt, nationalt forskningsmiljø, dels som fagligt fyrtårn, dels konkret som vejleder for mindst 66 doktoral- og ph.d.-afhandlinger, heraf en række udført af FSV-kandidater. Publikationslisten er så lang, at bestyrelsen opgav at tælle den.

Når det handler om medicinsk sociologi, og i særdeleshed børn og unges sundhed og trivsel, deres sundhedsadfærd og sociale vilkår, står få mere centralt på scenen end professor i social epidemiologi Bjørn Holstein.

Allan Krasnik Thorkild I. A. Sørensen

Nils-Erik Fiehn

Lektor, dr. et lic.odont.

Allan Krasnik

Professor, MPH, ph.d.

Thorkild I. A. Sørensen

Klinisk professor, dr.med.

Udnævnt i 2010

Nils-Erik Fiehn, Allan Krasnik og Thorkild I. A. Sørensen udnævnes til æresmedlemmer for deres store engagement i forbindelse med opstarten af uddannelsen Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet. Uddannelsen kunne i 2009 fejre sit 10-års jubilæum og i den anledning ønsker bestyrelsen at takke nogle af de ildsjæle, der fastholdt behovet for en uddannelse, der kunne fokusere på de store spørgsmål inden for folkesundheden. At udfordre den traditionelle tankegang på Universitetet krævede netop personligheder, der med faglig dybde og kendskab til området kunne formulere både behovet og løsningen. Deres arbejde krævede ikke blot faglig indsigt, men også en universitets- og landspolitisk forståelse, så alle fra medarbejdere på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet til rektor og minister forstod, at uddannelsen ikke kunne stoppes. Bestyrelsen mener derfor, at 10-års jubilæet får sin optimale afslutning ved at udnævne de tre, der har gjort mest for, at uddannelsen kunne startes op, til æresmedlemmer af FKFSV – Foreningen for Kandidater i Folkesundhedsvidenskab.


Signild Vallgaarda

Signild Vallgårda

Professor, cand.mag., dr.med.

Udnævnt i 2009

Signild Vallgårda har gennem sin undervisning, sin forskning, formidling og sit store engagement i bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab gjort sig fortjent til at blive æresmedlem af FKFSV. Hun har som historiker og dr. med., med særlig talent for sundhedspolitik og samfundsanalyse, gjort de humanistiske og samfundsvidenskabelige fag levende og anvendelsesorienterede på bachelor- såvel som kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab. Signild er en anerkendt forsker inden for sundhedspolitik, og hendes letforståelige formidling af denne forskning udgør et vigtigt og beundringsværdigt bidrag til samfundsdebatten inden for emner som magt, forebyggelse og ulighed i sundhed. Dertil kommer et væsentligt forfatterskab, der har sat sit præg på en lang række fag og studier rundt om i landet.

Det er vores klare opfattelse, at Signild Vallgårda lægger et sjældent stort engagement i uddannelsen af bachelorer og kandidater i folkesundhedsvidenskab. Således har hun til stadighed investeret mange kræfter i tilrettelæggelsen af uddannelsen, udarbejdelsen af nye studieordninger og rekruttering af nye studerende.


Morten Grønbæk

Morten Grønbæk

Professor, dr.med.

Udnævnt i 2008

Morten Grønbæk er med sit forskningsmæssige og fagpolitiske virke en stor inspiration for kandidater i folkesundhedsvidenskab. Morten har været engageret i uddannelsen af kandidater i folkesundhedsvidenskab fra uddannelsens begyndelse. Han var desuden en af de første til at se det store potentiale i de folkesundhedsvidenskabsstuderende med sit forskerspirerprogram, ligesom han som kompetent og inspirerende underviser har været med til at bibringe og nogle af de kompetencer, der gør os eftertragtede på arbejdsmarkedet. Morten Grønbæk har som forskningschef på Statens Institut for Folkesundhed altid været en stor aftager af studerende, såvel som kandidater i folkesundhedsvidenskab. I sit fagpolitiske virke, som formand for Motions- og Ernæringsrådet og som medlem af regeringens Forebyggelseskommission, er han desuden med til at sætte folkesundheden og folkesundhedsvidenskaben højt på den politiske dagsorden. Det er desuden bestyrelsens opfattelse, at Morten Grønbæk varetager disse beskikkelser med stor faglig integritet.


Finn Diderichsen

Finn Diderichsen

Professor, cand.med.

Udnævnt i 2007

Professor Finn Diderichsen er et fagligt fyrtårn og en inspirator for FSV-kandidater. Gennem sin forskning og ikke mindst sit store samfundsengagement evner han at sætte folkesundhedsvidenskab på den offentlige dagsorden. Han er en ildsjæl, der kæmper for de socialt udsatte, taler fagets sag og formidler sin forskning og sine synspunkter på en saglig måde, der tjener faget til ære. Finn Diderichsens forskning og undervisning er anvendelsesorienteret og er som sådan en inspiration for os i, hvordan vores fag kan bidrage til samfundsudviklingen. Han har udvist et kæmpe engagement i udformningen af uddannelsen i folkesundhedsvidenskab og som chef for forskerskolen er han utrættelig i sine bestræbelser på at tilbyde efteruddannelse, seminarer og kurser; ikke bare for universitetets ph.d.-studerende, men også for de kandidater, der har valgt andre karriereveje. Finn Diderichsen har været med til at præge folkesundhedsarbejdet i norden, først i Sverige og siden i Danmark. Med alle sine aktiviteter bidrager han i allerhøjeste grad til at opfylde FKFSV's erklærede formål.