Vedtægter

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

§ 1 Foreningens navn og formål

Stk. 1

Foreningens navn er Foreningen for Folkesundhedsvidenskab, forkortet FFSV. Foreningens navn er på engelsk Danish Association for Public Health Science, forkortet DAPHS. FFSV er en lands­dækkende forening og er en fraktion under Dansk Selskab for Folkesundhed.

Stk. 2

Blandt studerende og kandidater i folkesundheds­videnskab er der en særlig faglig identitet og samhørighed. Foreningen for Folkesundhedsvidenskab ønsker at værne om dette fællesskab.

Vi styrker kandidater i folkesundheds­videnskab ved at samle dem. Det gør vi ved at:

 • sikre adgang til faglige og sociale netværk og aktiviteter
 • skabe respekt og anerkendelse for vores faglige baggrund
 • styrke sammen­hængen mellem uddannelse og arbejds­liv.

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab tilslutter sig desuden Dansk Selskab for Folkesundheds overordnede formål.

§ 2 Medlemmer

Stk. 1

Foreningen optager kandidater i folkesundheds­videnskab (cand.scient.san.publ.), bachelorer i folkesundheds­videnskab (b.scient.san.publ.) og studerende ved bachelor- og kandidat­uddannelsen i folkesundheds­videnskab (stud.scient.san.publ.) ved et dansk universitet.

Medlemskab af foreningen forudsætter samtidigt medlemskab af Dansk Selskab for Folkesundhed. Enhver, som har betalt årets kontingent til begge, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Stk. 2

Kontingent fastsættes for et regnskabsår ad gangen på den ordinære general­forsamling.

Stk. 3

Æresmedlemmer kan optages i foreningen. Begrundet forslag til æres­medlemskab kan fremsendes til bestyrelsen, som på den næst­kommende general­forsamling kan fremsætte forslag om optagelse af æres­medlemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og behøver ikke at opfylde optagelses­kravene nævnt i stk. 1, dog skal de tilslutte sig foreningens formål. Æres­medlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 4

General­forsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutte at oprette støtte­medlemskaber af foreningen. Disse støtte­medlemskaber kan ikke opnå medlems­rettigheder jf. §2, stk. 1.

Stk. 5

Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt årets kontingent efter, at dette er blevet opkrævet.

Stk. 6

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er truffet af general­forsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen med øjeblikkelig virkning. Ligeledes gælder, at medlemmer, der åbenlyst arbejder mod foreningens interesser, kan ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende general­forsamling med 2/3 stemme­flertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1

General­forsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2

Ordinær general­forsamling holdes en gang årligt, senest i juni måned, og indvarsles via foreningens sædvanlige kommunikations­kanaler senest 30 dage før. Dagsordenen for den ordinære general­forsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af kritisk revisor
 9. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal stiles til et bestyrelses­medlem senest 14 dage før general­forsamlingens afholdelse. Forslags­stillers navn skal fremgå af forslaget. Indkomne forslag offentliggøres via foreningens sædvanlige kommunikations­kanaler senest en uge før general­forsamlingens afholdelse.

Stk. 3

Ekstra­ordinær general­forsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde senest måneds­dagen efter begæringens modtagelse.

Stk. 4

Alle beslutninger på en general­forsamling træffes ved stemme­flertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Blanke stemmer medregnes ikke. Den til enhver tid lovligt indvarslede general­forsamling er beslutnings­dygtig. Alle deltagende medlemmer har stemmeret. Fremmøde kræves ikke, såfremt det er muligt at følge handlingerne under general­forsamlingen uden væsentlig forsinkelse i kommunikationen. Afstemning sker skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5

Ved valg af bestyrelses­medlemmer har hver stemme­berettiget et antal stemmer, der svarer til antallet af bestyrelses­medlemmer på valg. Stemme­sedler, der rummer flere navne, anses som ugyldige. I tilfælde af stemme­lighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 6

Over det på general­forsamlingen passerede føres en protokol, der under­skrives af dirigenten.

§ 4 Bestyrelse

Stk. 1

Bestyrelsen består af op til otte medlemmer, som alle skal have opnået titlen cand.scient.san.publ., herefter benævnt kandidat­uddannede, og op til fire medlemmer, som alle skal have har ret til at anvende titlen stud.scient.san.publ., herefter benævnt studerende.

Kandidat­uddannede bestyrelses­medlemmer vælges for to år ad gangen således, at den ene halvdel vælges i lige år og den anden i ulige år. Skulle der opstå en situation, hvor mere end halvdelen af de kandidat­uddannede bestyrelses­medlemmer ikke er på valg, skal der søges konsensus om, hvem der skal udtræde af bestyrelsen, successivt ved lodtrækning. Den siddende forperson deltager ikke i lodtrækningen.

Studerende bestyrelses­medlemmer vælges for et år ad gangen og kan ikke bestride forpersons- eller næst­forpersons­posten. Valget af studerende gennemføres således, at der sikres repræsentation fra flest mulige af de danske universiteter, der udbyder en uddannelse i folkesundheds­videnskab. Der kan maksimalt være to studerende fra samme universitet i bestyrelsen ad gangen.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson og næst­forperson. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings­orden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som kan udføre opgaver på foreningens vegne.

Stk. 3

Bestyrelses­møde afholdes, når forpersonen finder det fornødent, eller senest en måned efter, at mindst tre bestyrelses­medlemmer har fremsat ønske herom. Bestyrelses­møder er som udgangs­punkt åbne for deltagelse for alle medlemmer af foreningen. Bestyrelsen kan invitere personer, der ikke er medlemmer af foreningen, som observatører til bestyrelses­møder. Kun bestyrelses­medlemmer har stemmeret. Bestyrelsen er kun beslutnings­dygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusive forpersonen eller næst­forpersonen deltager. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. Såfremt forpersonen ikke deltager i en afstemning med stemme­lighed, udsættes afstemningen til et tidspunkt, hvor forpersonen kan deltage. I tilfælde af vakance på forpersons­posten, fungerer næst­forpersonen som forperson indtil næstkommende general­forsamling.

§ 5 Hæftelse og tegning

Stk. 1

Foreningen er en selvstændig juridisk person, som alene hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Bestyrelsens medlemmer påtager sig intet personligt hæftelses­ansvar for foreningens forpligtelser, dog med forbehold for gældende rets­bestemmelser.

Stk. 2

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelses­medlemmer, hvoraf den ene skal være forpersonen eller næst­forpersonen. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. En enig bestyrelse kan meddele prokura til andre personer.

§ 6 Økonomi, regnskab og revision

Foreningens virksomhed finansieres ved medlems­kontingent samt tilskud i den udstrækning sådanne kan opnås. Foreningens regnskabsår er kalender­året. Foreningens budget skal årligt revideres af en kritisk revisor. Foreningens formue anbringes i et anerkendt penge­institut og bør så vidt muligt være rente­bærende.

§ 7 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1

Ændring af nærværende vedtægter kræver 2/3 stemmeflertal blandt de gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 2

Opløsning af foreningen skal vedtages på to hinanden følgende general­forsamlinger med 2/3 stemme­flertal blandt de gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 3

Foreningens eventuelle netto­formue skal ved foreningens opløsning udloddes til Dansk Selskab for Folkesundhed og/eller almen­nyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål. Udlodningen besluttes på den opløsende general­forsamling ved simpelt stemme­flertal blandt gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.