Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og formål

Stk. 1

Foreningens navn er Foreningen for Folkesundhedsvidenskab, forkortet FFSV. Foreningens navn er på engelsk Danish Association for Public Health Science, forkortet DAPHS. FFSV er en landsdækkende forening og er en fraktion under Dansk Selskab for Folkesundhed.

Stk. 2

Foreningen for Folkesundhedsvidenskab tilslutter sig Dansk Selskab for Folkesundheds overordnede formål. Desuden skal foreningen særligt sætte fokus på, at:

 • medvirke til en professionalisering af arbejde inden for folkesundhedsområdet ved at udvikle og fremme anvendelsen af folkesundhedsvidenskabelige metoder og udbygge samspillet mellem forskning og praksis
 • udgøre en faglig aktør på folkesundhedsområdet
 • udbrede kendskab til bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab
 • udbrede kendskabet til færdiguddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab
 • udvikle og vedligeholde netværk i faglig og erhvervsmæssig sammenhæng for kandidater i folkesundhedsvidenskab
 • bidrage til en løbende forbedring af bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab samt sikre mulighed for efteruddannelse af færdiguddannede kandidater i folkesundhedsvidenskab.

§ 2 Medlemmer

Stk. 1

Foreningen optager kandidater i folkesundhedsvidenskab (cand.scient.san.publ.), bachelorer i folkesundhedsvidenskab (b.scient.san.publ.) og studerende ved bachelor- og kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab (stud.scient.san.publ.) ved et dansk universitet.

Medlemskab af foreningen forudsætter samtidigt medlemskab af Dansk Selskab for Folkesundhed. Enhver, som har betalt årets kontingent til begge, og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

Stk. 2

Kontingent fastsættes for et regnskabsår ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Stk. 3

Æresmedlemmer kan optages i foreningen. Begrundet forslag til æresmedlemskab kan fremsendes til bestyrelsen, som på den næstkommende generalforsamling kan fremsætte forslag om optagelse af æresmedlemmer.

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent og behøver ikke at opfylde optagelseskravene nævnt i stk. 1, dog skal de tilslutte sig foreningens formål. Æresmedlemmer har ikke stemmeret.

Stk. 4

Generalforsamlingen kan, efter indstilling fra bestyrelsen, beslutte at oprette støttemedlemskaber af foreningen. Disse støttemedlemskaber kan ikke opnå medlemsrettigheder jf. §2, stk. 1.

Stk. 5

Udmeldelse af foreningen skal ske ved skriftlig henvendelse til foreningen. Som udmeldt betragtes den, der ikke har betalt årets kontingent efter, at dette er blevet opkrævet.

Stk. 6

Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er truffet af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen med øjeblikkelig virkning. Ligeledes gælder, at medlemmer, der åbenlyst arbejder mod foreningens interesser, kan ekskluderes af foreningen. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling med 2/3 stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

§ 3 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest i juni måned, og indvarsles via foreningens sædvanlige kommunikationskanaler senest 30 dage før. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Fremlæggelse af budget for indeværende år
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af kritisk revisor
 9. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal stiles til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagsstillers navn skal fremgå af forslaget. Indkomne forslag offentliggøres via foreningens sædvanlige kommunikationskanaler senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 3

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 25 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftligt forlanger det. I sidste tilfælde senest månedsdagen efter begæringens modtagelse.

Stk. 4

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved stemmeflertal blandt alle gyldigt afgivne stemmer, med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter. Blanke stemmer medregnes ikke. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Alle deltagende medlemmer har stemmeret. Fremmøde kræves ikke, såfremt det er muligt at følge handlingerne under generalforsamlingen uden væsentlig forsinkelse i kommunikationen. Afstemning sker skriftligt, såfremt blot et medlem ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer har hver stemmeberettiget et antal stemmer, der svarer til antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg. Stemmesedler, der rummer flere navne, anses som ugyldige. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Stk. 6

Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

§ 4 Bestyrelse

Stk. 1

Bestyrelsen består af op til ni medlemmer, hvoraf alle, bortset fra et medlem, skal have opnået titlen cand.scient.san.publ. For et af bestyrelsesmedlemmerne kræves udelukkende, at vedkommende har ret til at anvende titlen stud.scient.san.publ. Denne person vælges for et år ad gangen og kan ikke bestride formands- eller næstformandsposten. Øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, således at den ene halvdel vælges i lige år og den anden i ulige år. Skulle der opstå en situation, hvor mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne ikke er på valg, skal der søges konsensus om, hvem der skal udtræde af bestyrelsen, successivt ved lodtrækning. Den siddende formand deltager ikke i lodtrækningen.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som kan udføre opgaver på foreningens vegne.

Stk. 3

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller senest en måned efter, at mindst tre bestyrelsesmedlemmer har fremsat ønske herom. Bestyrelsesmøder er som udgangspunkt åbne for deltagelse for alle medlemmer af foreningen. Bestyrelsen kan invitere personer, der ikke er medlemmer af foreningen, som observatører til bestyrelsesmøder. Kun bestyrelsesmedlemmer har stemmeret. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusive formanden eller næstformanden deltager. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt formanden ikke deltager i en afstemning med stemmelighed, udsættes afstemningen til et tidspunkt, hvor formanden kan deltage. I tilfælde af vakance på formandspladsen, fungerer næstformanden som formand indtil næstkommende generalforsamling.

§ 5 Hæftelse og tegning

Stk. 1

Foreningen er en selvstændig juridisk person, som alene hæfter for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Bestyrelsens medlemmer påtager sig intet personligt hæftelsesansvar for foreningens forpligtelser, dog med forbehold for gældende retsbestemmelser.

Stk. 2

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. En enig bestyrelse kan meddele prokura til andre personer.

§ 6 Økonomi, regnskab og revision

Foreningens virksomhed finansieres ved medlemskontingent samt tilskud i den udstrækning sådanne kan opnås. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens budget skal årligt revideres af en kritisk revisor. Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

§ 7 Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

Stk. 1

Ændring af nærværende vedtægter kræver 2/3 stemmeflertal blandt de gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 2

Opløsning af foreningen skal vedtages på to hinanden følgende generalforsamlinger med 2/3 stemmeflertal blandt de gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 3

Foreningens eventuelle nettoformue skal ved foreningens opløsning udloddes til Dansk Selskab for Folkesundhed og/eller almennyttige formål, der ligger i naturlig forlængelse af foreningens formål. Udlodningen besluttes på den opløsende generalforsamling ved simpelt stemmeflertal blandt gyldigt afgivne stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.