Forslag til vedtægtsændringer 2022

Bestyrelsen foreslår til generalforsamlingen den 10. maj 2022, at ordet 'formand' og 'næstformand' ændres til hhv. 'forperson' og 'næstforperson'.

Det har indflydelse på følgende paragraffer i foreningens vedtægter:

Nuværende tekst Ændringsforslag

§ 4 Bestyrelse

Stk. 1

Bestyrelsen består af op til otte medlemmer, som alle skal have opnået titlen cand.scient.san.publ., herefter benævnt kandidat­uddannede, og op til fire medlemmer, som alle skal have har ret til at anvende titlen stud.scient.san.publ., herefter benævnt studerende.

Kandidat­uddannede bestyrelses­medlemmer vælges for to år ad gangen således, at den ene halvdel vælges i lige år og den anden i ulige år. Skulle der opstå en situation, hvor mere end halvdelen af de kandidat­uddannede bestyrelses­medlemmer ikke er på valg, skal der søges konsensus om, hvem der skal udtræde af bestyrelsen, successivt ved lodtrækning. Den siddende formand deltager ikke i lodtrækningen.

Studerende bestyrelses­medlemmer vælges for et år ad gangen og kan ikke bestride formands- eller næst­formands­posten. Valget af studerende gennemføres således, at der sikres repræsentation fra flest mulige af de danske universiteter, der udbyder en uddannelse i folkesundheds­videnskab. Der kan maksimalt være to studerende fra samme universitet i bestyrelsen ad gangen.

§ 4 Bestyrelse

Stk. 1

Bestyrelsen består af op til otte medlemmer, som alle skal have opnået titlen cand.scient.san.publ., herefter benævnt kandidat­uddannede, og op til fire medlemmer, som alle skal have har ret til at anvende titlen stud.scient.san.publ., herefter benævnt studerende.

Kandidat­uddannede bestyrelses­medlemmer vælges for to år ad gangen således, at den ene halvdel vælges i lige år og den anden i ulige år. Skulle der opstå en situation, hvor mere end halvdelen af de kandidat­uddannede bestyrelses­medlemmer ikke er på valg, skal der søges konsensus om, hvem der skal udtræde af bestyrelsen, successivt ved lodtrækning. Den siddende forperson deltager ikke i lodtrækningen.

Studerende bestyrelses­medlemmer vælges for et år ad gangen og kan ikke bestride forpersons- eller næst­forpersons­posten. Valget af studerende gennemføres således, at der sikres repræsentation fra flest mulige af de danske universiteter, der udbyder en uddannelse i folkesundheds­videnskab. Der kan maksimalt være to studerende fra samme universitet i bestyrelsen ad gangen.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næst­formand. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings­orden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som kan udføre opgaver på foreningens vegne.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson og næst­forperson. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnings­orden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, som kan udføre opgaver på foreningens vegne.

Stk. 3

Bestyrelses­møde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller senest en måned efter, at mindst tre bestyrelses­medlemmer har fremsat ønske herom. Bestyrelses­møder er som udgangs­punkt åbne for deltagelse for alle medlemmer af foreningen. Bestyrelsen kan invitere personer, der ikke er medlemmer af foreningen, som observatører til bestyrelses­møder. Kun bestyrelses­medlemmer har stemmeret. Bestyrelsen er kun beslutnings­dygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusive formanden eller næst­formanden deltager. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Såfremt formanden ikke deltager i en afstemning med stemme­lighed, udsættes afstemningen til et tidspunkt, hvor formanden kan deltage. I tilfælde af vakance på formands­posten, fungerer næst­formanden som formand indtil næstkommende general­forsamling.

Stk. 3

Bestyrelses­møde afholdes, når forpersonen finder det fornødent, eller senest en måned efter, at mindst tre bestyrelses­medlemmer har fremsat ønske herom. Bestyrelses­møder er som udgangs­punkt åbne for deltagelse for alle medlemmer af foreningen. Bestyrelsen kan invitere personer, der ikke er medlemmer af foreningen, som observatører til bestyrelses­møder. Kun bestyrelses­medlemmer har stemmeret. Bestyrelsen er kun beslutnings­dygtig, når et flertal af bestyrelsens medlemmer inklusive forpersonen eller næst­forpersonen deltager. I tilfælde af stemmelighed er forpersonens stemme afgørende. Såfremt forpersonen ikke deltager i en afstemning med stemme­lighed, udsættes afstemningen til et tidspunkt, hvor forpersonen kan deltage. I tilfælde af vakance på forpersons­posten, fungerer næst­forpersonen som forperson indtil næstkommende general­forsamling.

§ 5 Hæftelse og tegning

Stk. 2

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelses­medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næst­formanden. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. En enig bestyrelse kan meddele prokura til andre personer.

§ 5 Hæftelse og tegning

Stk. 2

Foreningen forpligtes ved underskrift af to bestyrelses­medlemmer, hvoraf den ene skal være forpersonen eller næst­forpersonen. Ved optagelse af lån og ved køb, salg eller pantsætning af ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. En enig bestyrelse kan meddele prokura til andre personer.